Wednesday, 25/11/2020 - 09:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Tân Đức

Hồ sơ hội đồng trường nhiệm kỳ 2015 - 2010

Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Căn cứ Điều 18, Điều lệ Trường mầm non ban hành theo Quyết định số 05/VBHN/BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Mầm non Tân Đức lập hồ sơ kiện toàn Hội đồng trường Mầm non Tân Đức nhiệm kỳ 2015-2020./.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON TÂN ĐỨC
Số: 02 /TTr- MNTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Đức, ngày 02 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

Vê việc kiện toàn Hội đồng trường Mầm non Tân Đức nhiệm kỳ 2015-2020.
Kính gửi:  Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Phú Bình

Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Điều 18, Điều lệ Trường mầm non ban hành theo Quyết định số 05/VBHN/BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Mầm non Tân Đức Kính trình Phòng GD&ĐT Phú Bình phê duyệt và ra quyết định kiện toàn Hội đồng trường Mầm non Tân Đức nhiệm kỳ 2015-2020./.

(Có danh sách kèm theo)

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để trình);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Kim Anh Huệ


UBND HUYỆN PHÚ BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:/QĐ-GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Bình, ngàytháng … năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng trường Trường Mầm non Tân Đức
TR­ƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ BÌNH

Căn cứ Điều 18, Điều lệ Trường mầm non ban hành theo Quyết định số 05/VBHN/BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-MN ngày 02 tháng 01 năm 2018 của trường Mầm non Tân Đức về việc đề nghị kiện toàn Hội đồng trường mầm non.     

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay Kiện toàn Hội đồng trường Trường Mầm non Tân Đức gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

          Điều 2. Hội đồng trường Trường Mầm non Tân Đức có nhiệm vụ tổ chức, hoạt động  theo đúng Điều 18, Điều lệ Trường Mầm non .

          Điều 3. Ông (bà) Tổ chuyên môn, TCCB, Tài vụ phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số …../QĐ-GD&ĐT, ngày …./…./2018

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 1 (t/h);

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Ngô Tiến Sinh

                                               

DANH SÁCH

Hội đồng trường Trường Mầm non Tân Đức

(Kèm theo tờ trình số 02/TTr ngày 02/01 /2018 MNTĐ  huyện Phú Bình)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

CHỨC VỤ

1

Bùi Kim Anh Huệ

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng trường

2

Đào Thị Hồng Trang

Giáo viên

Thư ký

3

Hoàng Văn Thể

P. Hiệu trưởng

Thành viên

4

Dương Thị Phương

P. Hiệu trưởng

Thành viên

5

Bùi Thị Thúy

Tổ trưởng tổ mẫu giáo

Thành viên

6

Nguyễn Thị Huệ

Tổ trưởng tổ nhà trẻ

Thành viên

7

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tổ phó tổ mẫu giáo

Thành viên

Danh sách gồm 07 người

                                                                                

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG MN TÂN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Đức , ngày 02 tháng 01năm 2018

BIÊN BẢN HỌP TOÀN THỂ GIÁO VIÊN

Về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

1/ Thời gian:

                      Vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2017

     Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Tân Đức.

2/ Thành phần:

          Chủ tọa: Bùi Kim Anh Huệ                       - Hiệu trưởng

          Thư ký: Đào Thị Hồng Trang                      - Giáo viên

          Cùng  tập thể 64 đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên  trong nhà trường.

3/ Nội dung:

Sau khi tiếp thu Điều 18 Điều lệ  trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 05/VBHN/BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;.

Thực hiện công văn số 826/PGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú bình V/v hướng dẫn kiện toàn Hội đồng trường Mầm non, nhiệm kỳ 2015-2020;

Tập thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường nhất trí giới thiệu, đề cử các ông  bà có họ - tên và chức vụ như sau đại diện toàn thể giáo viên trong nhà trường tham gia thành viên Hội đồng trường Mầm non Tân Đức, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Số

TT

Họ và tên

Giói tính

Ngày sinh

Chức vụ

Chức vụ trong HĐT

1

Bùi Kim Anh Huệ

Nữ

24/02/1973

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng trường

2

Đào Thị Hồng Trang

Nữ

02/12/1981

Giáo viên

Thư ký

3

Hoàng Văn Thể

Nam

16/05/1982

P. Hiệu trưởng

Thành viên

4

Dương Thị Phương

Nữ

20/7/1981

P. Hiệu trưởng

Thành viên

5

Bùi Thị Thúy

Nữ

18/04/1982

Tổ trưởng tổ mẫu giáo

Thành viên

6

Nguyễn Thị Huệ

Nữ

01/07/1986

Tổ trưởng tổ nhà trẻ

Thành viên

7

Nguyễn Thị Thùy Linh

x

04/08/1986

Tổ phó tổ mẫu giáo

Thành viên

          Kết quả biểu quyết: 64/64 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí = 100%

          Hội nghị kết thúc lúc 15 giờ 0 phút cùng ngày.

Nơi nhận :                                                                

-Phòng GD&ĐT;

-Lưu NT

Chủ tọa                                                             Thư ký

Bùi Kim Anh Huệ                                           Đào Thị Hồng Trang

  • .

                                                                                                  


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 47
Tháng 11 : 473
Năm 2020 : 5.822